KONČNE DOLOČBE

30. člen (zavezujoča narava)

Ta akt je za podjetje in naročnika zavezujoč, z izjemo posebnih dogovorov med njima. Ta akt je tudi sestavni del naročila, ki ga podjetje sklene z naročnikom.

31. člen (spremembe akta)

Podjetje si pridržuje pravico do občasnih popravkov in sprememb tega akta. Podjetje se zavezuje svoje naročnike o teh spremembah obveščati preko elektronske pošte ali na drug dogovorjeni način.

32. člen (reševanje sporov)

Podjetje in naročnik se zavezujeta morebitna nesoglasja in spore reševati mirno in sporazumno. Kontaktni elektronski naslov za reševanje nesoglasij je:ojla@sanjajvelikesanje.si. Kolikor sporazumna rešitev ne bo mogoča, je za reševanje spora po tem aktu pristojno sodišče v Novi Gorici.

33. člen (začetek veljavnosti)

Ta akt je veljaven od 20.04.2020.